U bent hier


De overheid geeft een tussenkomst aan gezinnen die hun huis verwarmen met brandstof afkomstig uit petroleum. OCMW Antwerpen bekijkt samen met die gezinnen of zij in aanmerking komen voor een toelage (interventiedrempel per 1 september 2017).

Je kan niet voor alle brandstoffen een premie aanvragen, maar wel voor deze:

 • huisbrandolie (stookolie of mazout)
 • verwarmingspetroleum (bijvoorbeeld voor Zibro-kaminekachels)
 • propaangas in grote hoeveelheden 

   
Je komt in aanmerking als je tot een van deze categorieën behoort:
 • Categorie 1: personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering.

  Dat zijn:
  • weduwes / weduwnaars, invaliden, gepensioneerden, wezen (WIGW’s); 
  • kinderen met een handicap met een verhoogde kinderbijslag; 
  • langdurig werklozen ouder dan 50 jaar; 
  • mensen die recht hebben op een inkomensgarantie voor ouderen;
  • mensen die recht hebben op een inkomensvervangende uitkering voor personen met een handicap;
  • mensen die recht hebben op een leefloon;
  • mensen die recht hebben op een equivalent leefloon;
  • mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming;
  • en waarvan het gezinsinkomen lager of gelijk is aan de vastgestelde grenzen voor categorie 2.

Het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het gezin moet lager of gelijk zijn aan 18.363,39 euro verhoogd met 3.399,56 euro per persoon ten laste*.

 • Categorie 2: personen met begrensd inkomen.

  Gezinnen met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan 18.363,39 euro verhoogd met   3.399,56 euro per persoon ten laste. Er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning.

   
 • Categorie 3: personen met schuldoverlast.

  Personen die in schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling zijn en de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

* Met persoon ten laste wordt bedoeld een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto jaarinkomen, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, dat lager is dan 3 120 euro.

 

Hoeveel bedraagt de stookoliepremie?

Het bedrag van de stookoliepremie hangt af van:

 • de brandstofsoort
 • de prijs per liter
 • de categorie waartoe behoort (zie hierboven)

 

Voor grote hoeveelheden geleverde brandstof:

 • schommelt het bedrag van de premie tussen de 14 en 20 cent per liter
 • krijg je per huishouden een premie van maximaal 300 euro
 • geven we een stookoliepremie voor maximaal 1 500 liter brandstof per jaar per gezin

Voor kleine hoeveelheden aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum krijg je een forfaitaire premie van 210 euro.

 

Een stookoliepremie aanvragen

Dien de aanvraag in bij het sociaal centrum in de buurt binnen een termijn van 60 dagen na de levering van de stookolie.

Klik op de stratenlijst om te weten welk sociaal centrum het dichtst in de buurt ligt of bel 03 338 28 28.

 

Belangrijk

Dien je aanvraag in binnen de 60 dagen na de levering van de stookolie.

 

Meebrengen
 • De identiteitskaart van de aanvrager;
 • Factuur van stookolie of leveringsbon;
 • Bij een appartementenblok: een attest van de eigenaar / beheerder dat vermeldt over hoeveel appartementen de stookolie verdeeld wordt;
 • Je meest recente aanslagbiljet van de belastingen;

  Indien er in je huidige inkomen een grote wijziging is ten opzichte van de gegevens op het meest recente aanslagbiljet, wordt er gekeken naar de recente inkomsten.  Bezorg ons in dat geval een overzicht van je huidige inkomsten:
  • Loon (loonfiches van de laatste drie maanden);
  • Werkloosheidsuitkering (attest van de vakbond / hulpkas met vermelding dagbedrag);
  • Pensioen (strookje / bankrekeninguittreksel);
  • Ziektevergoeding (strookje / bankrekeninguittreksel);
  • Uitkering van het FOD sociale zekerheid: inkomensvervangende- en integratietegemoetkoming, hulp aan derden;
  • Onderhoudsgeld (kopie vonnis en stortingsbewijs alimentatie voor aanvrager of kinderen).
 • Eigendom: bewijs van het kadastraal inkomen 

   

Zoek een sociaal centrum in je buurtBel het OCMW-infopunt

 

RSS icon

Contactgegevens

OCMW Antwerpen - Energiecel

Clara Snellingsstraat 27
2100 Deurne
03 298 13 40
fax 03 298 13 31
Toon op kaart